The Wednesday Poem: 'Men Go To God' – Dietrich Bonhoeffer